Hotărâri Consiliu Local

Hotărâri Consiliu Local 2020

HCL Nr.56 - 18.08.2020 (pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.33/31.10.2008 privind atribuirea unui teren din domeniul public in vederea construirii unei biserici in satul Poiana Copaceni)

HCL Nr.55 - 18.08.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.54 - (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.53 - 29.07.2020 (pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 36/20.05.2020 privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.52 - 29.07.2020 (privind aprobarea închirierii unor suprafețe de teren de către SC Conpet SA în comuna Gura Vitioarei)

HCL Nr.51 - 29.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 2020)

HCL Nr.50 - 29.07.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.49 - 13.07.2020 (privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Gura Vitioarei, Județul Prahova)

HCL Nr.48 - 13.07.2020 (privind aprobarea efectuării obiectivului de investiții Lucrări de extindere rețea alimentae cu gaze în comuna Gura Vitioarei la valoarea 163.573,83 lei cu TVA, aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu Engie România și Distrigaz Sud Rețele SRL și desemnarea persoanei semnatară a contractului de cofinanțare)

HCL Nr.47 - 13.07.2020 (privind montarea unor relantisoare în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală din comuna Gura Vitioarei, județul Prahova)

HCL Nr.46 - 13.07.2020 (privind anularea unor creanțe fiscale)

HCL Nr.45 - 13.07.2020 (privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din  județul Prahova - revizuit 2019 și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al Comunei Gura Vitioarei, domnul Stănescu Gheorghe)

HCL Nr.44 - 13.07.2020 (privind aprobarea tarifelor prestate de operatorul de salubritate)

HCL Nr.43 - 13.07.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.42 - 09.06.2020 (privind revocare HCL Nr.27/16.03.2020)

HCL Nr.41 - 09.06.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitoarei pe anul 2020)

HCL Nr.40 - 09.06.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Asfaltare drumuri comunale în satele Bughea de Jos și Poiana Copăceni, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova, prezentate de proiectantul Dumstrasse Project Design SRL)

HCL Nr.39 - 09.06.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reparație gabioane în satele Făgetu și Bughea de Jos, punctele: La Troiță, La Iorga și La Poștăriță prezentate de proiectantul Dragokad Geometry SRL)

HCL Nr.38 - 20.05.2020 (privind prelungirea duratei unui contract de închiriere)

HCL Nr.37 - 20.05.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.36 - 20.05.2020 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.35 - 28.04.2020 (privind aprobarea contului de execuție al bugetelor de venituri și cheltuieli pe trim. I al anului 2020)

HCL Nr.34 - 28.04.2020 (pentru stabilirea de cote/plafoane maxime lunare a consumului de combustibil pentru autoturismele din cadrul Primăriei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 28.04.2020 (privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza comunei Gura Vitioarei, care nu se supun înmatriculării)

HCL Nr.32 - 28.04.2020 (privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020)

HCL Nr.31 - 28.04.2020 (privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte don comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului Comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.30 - 28.04.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Refacere 3 punti pietoale în satul Bughea de Jos, Punct Manu, punct Buzau si punct Manole si alegerea soluției dintre cele 2 prezentate de proiectantul Like Project SRL)

HCL Nr.29 - 28.04.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.28 - 16.03.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire, Comuna Gura Vitioarei, județ Prahova)

HCL Nr.27 - 16.03.2020 (privind aprobarea Caietului de Sarcini, Memoriul Tehnic Justificativ și Devizul General, Strategia de Contractare și Documentația Suport - formulare, model contract etc. - aferente Achiziție buldoexcavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire, Comuna Gura Vitioarei, județ Prahova)

HCL Nr.26 - 16.03.2020 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.25 - 16.03.2020 (privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 - Revizia 1) 

HCL Nr.24 - 16.03.2020 (privind închirierea unui spațiu în cadrul localului Școala Veche Făgetu) 

HCL Nr.23 - 21.02.2020 (privind revocare HCL Nr.40 / 28.09.2018)

HCL Nr.22 - 21.02.2020 (privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2020, cu estimări pentru anii 2021 - 2023)

HCL Nr.21 - 21.02.2020 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat în anul 2020)

HCL Nr.20 - 21.02.2020 (privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică și procedura privind modalitatea de intervenție a echpei mobile)

HCL Nr.19 - 21.02.2020 (privind aprobarea principalelor manifestări cultural artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Gura Vitioarei în anul 2020)

HCL Nr.18 - 14.02.2020 (privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență)

HCL Nr.17 - 14.02.2020 (privind aprobarea Programului anual al achiziiilor publice pe anul 2020 și a Strategiei anuale a achizițiilor publice pe anul 2020)

HCL Nr.16 - 14.02.2020 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020)

HCL Nr.15 - 14.02.2020 (privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 30mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402

HCL Nr.14 - 14.02.2020 (privind revocare HCL Nr.8/2020 privind aprobarea Studiu de Oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 0mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402)

HCL Nr.13 - 14.02.2020 (privind aprobarea Notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul Achziție buldoescavator în vederea dotării Compartimentului Administrativ Deservire)

HCL Nr.12 - 14.02.2020 (privind aprobarea executării lucrării de investiții Înlocuire rețea de apă PEHD Gura Vitioarei la rețeaua de apă din localitate de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă a localității SC Jovila Construct SRL)

HCL Nr.11 - 14.02.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova - Rest de executat (PNDL 1)

HCL Nr.10 - 17.01.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

HCL Nr.9 - 17.01.2020 (privind actualizarea componentei nomainale a comisiilor de specialitate din cadrul CL al comunei gura Vitioarei)

HCL Nr.8 - 17.01.2020 (privind aprobarea Studiu de oportunitate privind închirierea unui teren în suprafață de 30mp situat în comuna Gura Vitioarei, sat Poiana Copăceni, tarla 26, parcela 92, punct Cămin Cultural carte funciară Nr.20402)

HCL Nr.7 - 17.01.2020 (privind utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019)

HCL Nr.6 - 17.01.2020 (privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, respectiv acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la finele anului 2019 din excedentul bugetului local)

HCL Nr.5 - 13.01.2020 (privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare  drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, Județul Prahova)

HCL Nr.4 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Iordan Vasile)

HCL Nr.3 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Marin Marius-Adrian)

HCL Nr.2 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Irimia Gheorghe-Constantin)

HCL Nr.1 - 13.01.2020 (privind validarea mandatului de consilier local al dlui Manole Nicolae)

 

HCL 2018

HCL Nr.48 - 26.10.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.47 - 23.10.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Stănescu Gheorghe ca urmare a revocării hotărârilor Consiliului local nr.36-nr.37/12.09.2018)

HCL Nr.46 - 23.10.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului)

Anexa 1 HCL 46

HCL Nr..45 - 23.10.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.44 - 23.10.2018 (pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local de la nr. 34 la nr.38 adoptate în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2018)

HCL Nr.43 - 09.10.2018  (privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.42 - 09.10.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.41 - 09.10.2018 (privind asocierea comunei Gura Vitioarei cu judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public)

HCL Nr.40 - 28.09.2018 (privind stabilirea salariilor de bază pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale si pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului)

HCL Nr.39 - 28.09.2018 (privind modificarea/rectificarea bugetului local)

HCL Nr.38 - 12.09.2018 (privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Radu Ion)

HCL Nr.37 - 12.09.2018 (privind alegerea viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.36 - 12.09.2018 (privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.35 - 12.09.2018 (privind aprobarea Raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului unităţii administrativ-teritoriale, pentru anul 2017)

HCL Nr.34 - 12.09.2018 (privind aprobarea amplasării unui TOTEM- INTRARE ÎN LOCALITATE pe raza comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.33 - 31.08.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar)

HCL Nr.32 - 31.07.2018 (pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Consiliului local nr.30/6.07.2018 privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei catre domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.31 - 31.07.2018 (privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2018)

HCL Nr.30 - 06.07.2018 (privind delegarea temporară a atribuțiilor viceprimarului comunei Gura Vitioarei către domnul consilier local Nicolae Vasile)

HCL Nr.29 - 06.07.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/30.05.2018 privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.28 - 06.07.2018 (privind aprobarea obiectivului de investitii,, Lucr􀄃ri de reabilitare rețea de iluminat de public în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova” pentru anul 2018)

HCL Nr.27 - 06.07.2018 (privind rectificarea bugetului local prin virarea unor credite bugetare si pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară)

HCL Nr.26 - 06.07.2018 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Asfaltare drum comunal Fundeni-Mălăieşti, comuna Gura Vitioarei , județul Prahova’’)

HCL Nr.25 - 06.07.2018 (pentru validarea dispozitiei nr.186/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local al U.A.T.C.Gura Vitioarei)

HCL Nr.24 - 06.07.2018 (privind aprobarea încheierii contului de execuție al bugetului local în anul 2017)

HCL Nr.23 - 30.05.2018 (privind încredințarea, prin concesiune, a serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al U.A.T.C. Gura Vitioarei)

HCL Nr.22 - 30.05.2018 (privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al serviciului public de asistență socială al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.21 - 30.05.2018 (privind aprobarea închirierii , prin licitație publică, a spațiului în suprafață de 21 mp, cu destinația farmacie, din dispensarul uman Făgetu, situat în intravilanul localității, tarla nr.5, parcela nr.190, nr.carte funciară
21105-C1, nr.cadastral 21105-C1)

HCL Nr.20 - 30.05.2018 (pentru modificarea şi completarea art.67 alin.2 şi art.85 din Hotărârea Consiliului local nr.27 din 28.03.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.19 - 27.04.2018 (privind înfiintarea unor statii de transport public pentru elevii şi preşcolarii din învatamântul preuniversitar de stat de pe raza comunei)

HCL Nr.18 - 27.04.2018 (privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019)

HCL Nr.17 - 27.04.2018 (privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul l al anului 2018)

HCL Nr.16 - 27.03.2018 (privind rectificarea bugetului local)

HCL Nr.15 - 27.03.2018 (privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr,14 - 27.03.2018 

HCL Nr.13 - 27.03.2018 (pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr.35/27.07.2017 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent stațiilor de protecție catodică pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actuală Sc.Engie Sa.)

HCL Nr.12 - 27.03.2018 (privind organizarea re􀄠elei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2018-2019, la nivelul comunei Gura Vitioarei)

HCL Nr.11 - 27.03.2018 (pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/8.08.2017 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei)

HCL Nr.10 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de acțiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat)

HCL Nr.9 - 19.02.2018 (privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav)

HCL Nr.8 - 19.02.2018 (pentru modificarea hotărârii Consiliului local nr.60/28.12.2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018)+ Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

HCL Nr.6 - 19.02.2018 (privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din unitățile şcolare de pe raza comunei în anul 2018)

HCL Nr.5 - 19.02.2018 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Gura Vitioarei la finele anului 2017)

HCL Nr.4 -19.02.2018 (privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C.Gura Vitioarei în anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019-2021)

HCL Nr.1 - 09.01.2018 (privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 prin acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unităţii administrativ -teritoriale Gura Vitioarei la finele anului 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 47.761,03 lei)

 

 

HCL 2017

HCL Nr.58 - 07.12.2017

HCL N.57 - 07.12.2017

HCL Nr.56 - 28.11.2017

HCL Nr.55 - 28.11.2017

HCL Nr.54 - 28.11.2017

HCL Nr.52 - 28.11.2017

HCL Nr.51 - 28.11.2017

HCL Nr.50 - 28 .11.2017

HCL Nr.49

HCL Nr.48

HCL Nr.47

HCL Nr.46

HCL Nr.45

HCL Nr.44

HCL Nr.43

HCL Nr.42

HCL Nr.41

HCL Nr.40

HCL Nr.39

HCL Nr.38

HCL Nr.37

HCL Nr.36

HCL Nr.35

HCL Nr.34 Anexă

HCL Nr.33

HCL Nr.32

HCL Nr.31 Anexă

HCL Nr.30

HCL Nr.29

HCL Nr.28

HCL Nr.27 Anexă

HCL Nr.26

HCL Nr.25

HCL Nr.24

HCL Nr.23

HCL Nr.22

HCL Nr.21

HCL Nr.20

HCL Nr.19

HCL Nr.18 Anexă

HCL Nr.17

HCL Nr.16

HCL Nr.15

HCL Nr.14

HCL Nr.13 Anexă

HCL Nr.12 Anexă

HCL Nr.11

HCL Nr.10

HCL Nr.9

HCL Nr.8

HCL Nr.7

HCL Nr.6

HCL Nr.5

HCL Nr.4

HCL Nr.3

HCL Nr.2

HCL Nr.1

Copyright © 2020 www.guravitioarei.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.